Recherche avancée Recherche avancée
309
search star_border

CHRZANOWSKI- PISMA WOJSKOWO- POLITYCZNE t.1 1871, sztuka wojenna

Notifications pendant la vente aux enchères en direct
notifications_off Alerte: Non
textsms SMS: Manque
add Votre note 
Description du lot

CHRZANOWSKI Wojciech

PISMA WOJSKOWO- POLITYCZNE

podawane rządom polskiemu, angielskiemu, francuskiemu, tureckiemu i piemonckiemu

w okresie czasu od 1830 do 1856

wydał i objaśnił

ZARYSAMI WSPÓŁCZESNYCH

ZDARZEŃ DZIEJOWYCH

Leon Chrzanowski

t.1

Kraków 1871, w Drukarni "Czasu"- Nakładem wydawcy, str. 229,[5], format 14,5x22cm

"Te pisma wojskowo - polityczne jenerała Cbrzanowskiego pozostałe w jego papierach, znane były dotychczas
tylko rządom którym je podawał i na których postępowanie wpływ wywrzeć miały, a z wyjątkiem kilku, n i e z n a n e są
wcale publiczności. Gdyż z pism tych ogłoszone były dotychczas tylko: wyjątek z planu rozpoczęcia zaraz po wybuchu powstania listopadowego działań zaczepnych przeciw Moskwie, przez natychmiastowy pochód na Litwę, który to plan przed[1]stawił jen. Chrzanowski, będący wówczas podpułkownikiem wojsk polskich, dyktatorowi Chłopickiemu 7 grudnia 1830 r., a wyjątek ten podał Manrycy Mochnacki w swojej znakomitej lecz niestety rozpoczętej tylko historyi powstania polskiego w 1830 i 1831 r.; trzy noty tyczące się sprawy wschodniej, które zamieściłem w rozprawie mojej w "Przeglądzie polskim", w 1866 r.; wreszcie raport złożony przez jenerała rządowi sardyńskiemu a ogłoszony bez żadnych objaśnień w "Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu" w r. 1866.
Nie polecił mnie wprawdzie jenerał Chranowski wydania swoich pism wojskowo - politycznych, nieznanych dotychczas publiczności , ani nie przygotował ich do druku, a pozostawił je tylko - jak wspomniałem - w brulionowych rękopismach, niektóre nawet Jedynie w zapiskach, między papierami i książkami mnie przekazanemi. Jednak tuszę sobie, iż użyteczną dla kraju pracę spełniłem, gdy przygotowałem do druku, objaśniłem opowiedzeniem współczesnych wypadków historycznych i ogłaszam te memoryały, sprawozdania i rozprawy jenerała, z których każda ma pewną wartość historyczną, a większa część posiada także jeszcze teraz polityczną lub wojskową ważność, gdyż nie zmieniło się w ogólnych rysach położenie spraw, których się tyczyły. Mniemam nawet, że dzisiaj po wyjaśnieniu przez późniejsze wypadki opinii narodów względem wielu spraw, a szczególniej
względem dążeń cesarstwa moskiewskiego, znalazłyby może niektóre przedstawienia i plany jen. Chrzanowskiego chętniejsze przyjęcie co do głównej swej myśli, choć wykonanie ich
byłoby już teraz trudniejsze. Chwila obecna, kiedy rząd moskiewski powaliwszy znów po ostatniem powstaniu Polski,  wytęża wszystkie zasoby właściwej mu siły niszczącej i używa wszelkich środków barbarzyństwa i ucisku aby wyplenić naród polski, uprzątnąć z drogi zaporę która od pół wieku
wstrzymuje go w dalszych podbojach a siły jego zużywa, i kiedy znów rząd ten drapieżną ręką sięga ku Carogrodowi chwila ta jest bardzo stosowną do ogłoszenia pism wskazujących drogi, któremi cesarstwo moskiewskie swoje zabory posuwa i przedstawiających środki powstrzymania jego kroków.
Winienem tu dodać, że z wielu raportów, korespondencyj l memoryałów przedstawionych rządom mocarstw zachodnich lub tureckiemu, pozostał tylko ślad w papierach a osnowa zaginęła, niektóre nawet zginęły bez śladu . Przeto nie mogę ich ogłosić, a tylko w objaśnieniach lub we wstępach , którymi każdy dział pism poprzedzam, wspomnę O tych zaginionych których ad znalazłem .
Z piśm pozostałych, niektóre tyczyły się zdarzeń przemijających i nie budziłyby dzisiaj zajęcia, kilka zaś z pomiędzy rozpraw specyalnie wojskowych straciło teraz wartość jużto w skutek późniejszych wynalazków i ulepszeń (np. rozprawa o ówczesnych karabinach angielskich i amerykańskich),
jużto, że odnosiły się do chwilowych stosunków. Dlatego nie przyniosłoby korzyści ogłoszenie pism obu tych rodzajów, i wyłączam je z niniejszego zbioru. Mianowicie, nie zamieściłem kilku not z 1833-1837 r., w których jenerał projektował szczegółowe reformy w wojsku tureckiem i kilkunastu
memoryałów tyczących ię reorganizacyi wojsk piemonckich w 1848 i 1849 r.”

 

TWARDA OPRAWA WSPÓŁCZESNA, NA LICU NAKLEJONA ORYGINALNA OKŁADKA BROSZUROWA

Stan BDB

Vente aux enchères
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Date
30 Septembre, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Prix de départ
196 EUR
Vente aux enchères en direct
Enchérir maintenant
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN .00

Réception des offres: 30/09 11:00 CEST/Warsaw
Vente aux enchères en direct: , 30/09 11:00 CEST/Warsaw

Augmentez immédiatement le prix de l'article. Faites une offre si vous voulez enchérir sur un article dans la pré-enchère. Note: Les offres ne peuvent être révoquées!

Soumettre une limite
Connectez-vous pour enchérir

Vous voulez enchérir ? Connectez-vous et inscrivez-vous aux enchères.

Connection
PLN .00

Lorsque vous fixez une limite pendant les enchères, l'article sera automatiquement mis aux enchères en votre nom jusqu'à la limite fixée. La limite est une offre cachée, sa valeur n'est pas connue des autres utilisateurs et ne devient active que pendant les enchères en direct, comme les snipers des enchères d'Allegro ou d'eBay. Les limites fixées peuvent être modifiées jusqu'au début des enchères sur l'article.

Envoyer un message au commissaire-priseur

Vous avez des questions sur cet objet ou sur la participation à la vente aux enchères?

Visualisations: 2 | Favoris: 0
Vente aux enchères

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Date
Samedi, 30 Septembre, 11:00 CEST/Warsaw
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Frais d'adjudication
10.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Règlement
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
À propos de enchères


FAQ
À propos du vendeur
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up